Regulamentul

Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei

 1. DISPOZIŢII GENERALE

 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Liceului Teoretic cu profil tehnologic pentru copii cu vederea slabă ( numit în continuare Liceu) stabileşte modul de organizare şi funcţionare a instituţiei de învăţămînt în care activează clase din ciclul primar (I-IV), gimnazial (a V-a – IX), liceal (X –XII) şi este elaborat în conformitate cu Codul Educaţiei.

 2. Prezentul Regulament este elaborat în baza Regulamentului –tip de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar, ciclul I şi ciclul II ( numit în continuare Regulament) se aprobă la consiliul profesoral.

 3. Respectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Liceului este obligatorie pentru întreg personalul salariat, pentru elevii din toate ciclurile de învăţămînt organizate în Instituţie, precum şi pentru părinţii / reprezentanţii legali ai acestora.

 4. Activitatea Instituţiei este reglementată prin Constituţia Republicii Moldova, Codul educaţiei, tratatele internaţionale şi alte acte normative şi legislative generale şi speciale de referinţă în vigoare, elaborate de Ministerul Educaţiei precum şi în baza actelor elaborate de Organul local de specialitate în domeniul învăţămîntului, altor acte normative relevante.

 5. Liceul Teoretic cu profil tehnologic pentru copii cu vederea slabă este instituţie specială de învăţămînt secundar, ciclul II, pentru elevii CES dizabilitatea primară -cu deficienţe senzoriale ( vizuale) cuprinşi cu vîrstele de la 6/7 ani – 18/19 ani.

 6. Misiunea Liceului este de a asigura dezvoltarea la elevi a competenţelor definite prin Curriculumul naţional, consilierea şi orientarea în alegerea traseului educaţional sau profesional individual către învăţămîntul superior sau învăţămîntul profesional tehnic postsecundar nonterţiar, în funcţie de potenţial, vocaţie şi performanţe.

 7. În învăţămîntul primar şi gimnazial se organizează clasa cu cel puţin 2 – 5 copii cu cecitate sau cu deficienţe asociate.

 8. Învăţămîntul liceal se organizează prin cel puţin o clasă de a X-a de liceu cu un număr de cel puţin 5 elevi cu deficienţe vizuale.

 9. Liceul este instituţia care asigură şcolarizarea elevilor cu deficienţe vizuale din municipiul Chişinău şi a elevilor al căruia unul din părinţi/ reprezentant legal al acestuia are un loc de muncă în municipiul Chişinău.

 10. Înmatricularea elevilor se realizează în urma evaluării complexe a dezvoltării copilului de către Serviciul de asistenţă psihopedagogică Chişinău şi în prezentarea Dispoziţiei Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport Chişinău şi a Raportului de evaluare complexă a dezvoltării copilului.

 11. Liceul Teoretic cu profil tehnologic pentru copii cu vederea slabă dacă pe parcursul a trei ani de studii consecutiv, nu are admitere în învăţămîntul liceal, se reorganizează în instituţie de învăţămînt secundar, ciclul I ( gimnaziu), în baza deciziei Organului local de specialitate în domeniul învăţămîntului al administraţiei publice locale de nivelul doi.

 12. În Liceu se interzice:

 1. Crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice;

 2. Implicarea elevilor în activităţi de organizare şi propagare politică, prozelitismul religios;

 3. Implicarea în orice activităţi ce încalcă normele generale de moralitate şi periclitează integritatea fizică sau psihică a elevilor şi a angajaţilor.

 1. Elevii înmatriculaţi în Liceul Teoretic cu profil tehnologic pentru copii cu vederea slabă, studiază conform Curriculumului naţional, adaptărilor curriculare. În dependenţă de potenţialul elevului cu cerinţe educaţionale speciale.

 2. În Liceul Teoretic cu profil tehnologic pentru copii cu vederea slabă procesul educaţional se organizează în conformitate cu Planul educaţional individualizat ( PEI) elaborat şi aprobat în modul stabilit de Ministerul Educaţiei.

 3. Procesul educaţional se realizează prin lecţii, seminare, lucrări practice şi de laborator, ore opţionale, activităţi de terapii compensatorii, activităţi extracurriculare şi extraşcolare.

 4. Pentru elevii cu dificultăţi de învăţare cauzate de dizabilităţi, învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal se poate organiza ca învăţămînt la distanţă, învăţămînt la domiciliu şi studiu individual. Organizarea acestor forme de învăţămînt se va desfăşura conform cadrului normativ elaborat şi aprobat de Ministerul Educaţiei.

 5. Procesul educaţional în învăţămîntul primar şi secundar este orientat spre realizarea finalităţilor educaţionale, stipulate în Codul educaţiei, organizat şi desfăşurat conform prevederilor Standardelor educaţionale de stat, Curricula şcolară şi Planul-cadru de învăţămînt pentru ciclul primar, gimnazial şi liceal, Recomandărilor metodologice şi manageriale privind organizarea procesului educaţional ale Ministerului Educaţiei, ordinelor şi dispoziţiilor Ministrului Educaţiei, prescripţiilor Organului local de specialitate în domeniul învăţămîntului.

 6. Trunchiul disciplinelor şcolare obligatorii şi numărul de ore, prevăzute pentru fiecare disciplină şcolară conform anilor de studii, filierelor şi profilurilor liceale, sunt stabilite prin Planul – cadru aprobat anual de Ministerul Educaţiei. Nu se admite excluderea unor discipline şcolare obligatorii şi/sau modificarea numărului de ore prevăzut.

 7. Instituţia poate elabora Planul individual de învăţămînt, cu respectarea componentei invariabile a Planului – cadru pentru clasă, filiera şi profilul liceal, aprobat anual de Ministerul Educaţiei.

 8. Liceul Teoretic cu profil tehnologic pentru copii cu vederea slabă îşi stabileşte, în funcţie de solicitările elevilor, de resursele didactice şi tehnico-materiale instituţionale, componenta variabilă a Planului – cadru, constituită din pachetul disciplinelor opţionale ofertată de Ministerul Educaţiei.

 9. Componenta opţională a Planului de învăţămînt, stabilită în baza cererii elevilor, se aprobă de către consiliul profesoral al Instituţiei în luna august. În luna mai părinţii/reprezentanţii legali ai elevilor din ciclul primar şi elevii din clasele V-IX şi XI-XII îşi exprimă, în baza cererii, opţiunile pentru anul viitor de studii vizînd disciplinele opţionale. Elevii din clasa a X-a o fac în baza cererii de înmatriculare în învăţămîntul liceal.

 10. Este obligatorie pentru toate cadrele didactice şi pentru toţi elevii din ciclurile primar, gimnazial şi liceal aplicarea şi realizarea curriculei şcolare, cu parcurgerea lor integrală şi ritmică.

 11. Administraţia Liceului este responsabilă de respectarea normelor stabilite pentru volumul zilnic al temelor pentru acasă, astfel încît durata estimativă pentru pregătirea temelor pentru acasă la toate disciplinele şcolare pentru ziua următoare să nu depăşească: pentru clasa I – 1 oră, pentru clasele a II – III – 1, 5 ore, pentru casa a IV-a – 2 ore, pentru clasele a V-a a VII-a – 2, 5 ore şi pentru clasele a VIII-a a IX –a –3 – 3, 5 ore.

 12. Evaluarea rezultatelor şcolare în învăţămîntul general este reglementată în Regulamentul privind notarea şi evaluarea rezultatelor şcolare, promovarea şi absolvirea în învăţămîntul primar şi secundar aprobat de Ministerul Educaţiei.

 1. ORGANIZAREA PROCESULUI EDUCAŢIONAL

Sesiunea 1-a

Organizarea procesului educaţional în învăţămîntul primar şi gimnazial

 1. Liceul teoretic cu profil tehnologic pentru copii cu vederea slabă oferă elevilor claselor a X-a a XII-a posibilitatea studierii cursurilor la specialităţile Operator la calculatoare şi Cusător (în industria uşoară).

 2. Clasele liceale sunt formate din elevi ce studiază disciplinele din trunchiul de bază ( la cererea elevilor studierii cursurilor la specialităţile menţionate punctul 25 al prezentului Regulament) şi elevi ce studiază cursurile la una dintre cele două specialităţi menţionate punctul 25 al prezentului Regulament.

 3. Învăţămîntul primar şi învăţămîntul gimnazial se organizează ca învăţămînt cu frecvenţă. Învăţămîntul primar se recomandă a fi organizat în prima jumătate a zilei.

 4. În învăţămîntul primar se pot organiza grupe sau clase cu program prelungit, finanţate din surse bugetare şi din alte surse legale, în modul stabilit de Ministerul Educaţiei.

 5. Activitatea grupelor şi claselor cu regim prelungit se oganizează în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a claselor primare şi grupelor cu program prelungit, aprobat de Ministerul Educaţiei.

 6. Învăţămîntul primar şi gimnazial se organizează şi în instituţii rezidernţiale, de învăţămînt special, în instituţii sanatoriale, în instituţii penitenciare şi în instituţii medicale.

 7. Pentru instituţiile de învăţămînt primar şi secundar ( ciclul I) cu un număr mic de elevi în treapta primară poate fi realizat învăţămîntul simultan, organizat conform cadrului normativ stabilit de Ministerul Educaţiei.

 8. Înscrierea în clasa I-a şi în clasa a V-a în baza unor testări, aprobate de Organul local de specialitate în domeniul învăţămîntului al administraţiei publice locale de nivelul doi ( OLSDI) în următoarele situaţii:

 1. Pentru formarea claselor cu profil de arte şi sport, în baza unor probe de aptitudini specifice profilului;

 2. Pentru formarea claselor bilingve (engleze, francofone şi germane (Das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz, DSD) în baza unor probe de aptitudini specifice pentru limbeile străine, stabilite de specialiştii Organelor locale de specialitate în domeniul învăţămîntului;

 3. Pentru instituţiile de învăţămînt, care au în structura lor clase gimnaziale, dar nu şi clase primare, iar numărul candidaţilor care solicită înscrierea în clasa a V-a depăşeşte numărul de locuri disponibile.

 1. La înscrierea în învăţămîntul gimnazial, continuitatea studierii limbilor străine se asigură în limita ofertei educaţională a Instituţiei.

 2. Şcolarizarea copiilor devine obligatorie după împlinirea vîrste de 7 ani. Şcolarizarea copiilor care nu au împlinit vîrsta de 7 ani către anul şcolar se decide în baza cererii părinţilor sau a altor reprezentanţi legai ai acestora, în funcţie de gradul de maturitate psihosomatică, confirmat de specialiştii Organelor locale de specialitate în domeniul învăţămîntului, în modul stabilit de Ministerul Educaţiei. Copiii neşcolarizaţi cu vîrsta mai mare de 8 ani se înmatriculează în baz determinării gradului de maturitate şcolară de către specialiştii Organelor locale de specialitate în domeniul învăţămîntului, studiile fiind organizate în baza PEI.

 3. Şcolarizarea elevilor în clasele I- IX se efectuează din districtul şcolar arondat Instituţiei, în urma unei solicitări scrise din partea părintelui/ reprezentantului legal, conform prevederilor cadrului reglementar stabilit de Ministerul Educaţiei. În urma locurilor disponibile, pot fi şcolarizaţi şi copii din afara districtului şcolar în urma prezentării Dispoziţiei de înmatriculare în Liceul Teoretic cu profil tehnologic pentru copii cu vederea slabă, oferită de Organul local de specialitate în domeniul învăţămîntului.

 4. Planul de înmatriculare, în limita locurilor disponibile ale Instituţiei, este aprobat anual, pînă la 1 martie de către Organul local de specialitate în domeniul învăţămîntului al administraţiei publice locale de nivelul doi.

 5. Instituţia este obligată să afişeze planul de înmatriculare aprobat şi locurile disponibile pentru anul următor de studii pentru clasele ciclului primar pînă la 10 martie şi pentru clasele din ciclul gimnazial pînă la 25 mai a anului şcolar în curs.

 6. Numărul de elevi în clasele din Liceul Teoretic cu profil tehnologic pentru copii cu vederea slabă este stabilit de Consiliul profesoral al Instituţiei şi avizat de Organul Organul local de specialitate în domeniul învăţămîntului al administraţiei publice locale de nivelul doi.

 7. În învăţămîntul primar şi gimnazial, clasele se constituie în funcţie de oferta educaţională a Instituţiei, de limbile străine, de opţiunile elevilor, precum şi de alte criterii stabilite în propriul Regulament.

 8. Pentru studiul anumitor discipline şcolare, stabilite de Planul – cadru de învăţămînt, aprobat de Ministerul Educaţiei, disciplinelor opţionale precum şi pentru situaţii speciale ce ţin de condiţiile epidemiologice şi de activitate ale Instituţiei, clasele pot fi divizate în grupe. Constituirea grupelor se aprobă de consiliul de administraţie al Instituţiei.

Secţiunea a 2-a

Organizarea procesului educaţional în învăţămîntul liceal

 1. Învăţămîntul liceal este organizat ca învăţămînt cu frecvenţă (clasele a X-XII –a) şi/sau cu frecvenţă redusă (clasele a X-XIII –a).

 2. Învăţămîntul liceal este organizat diferenţiat cu filiera teoretică (profilul umanist şi real) şi vocaţională (profilurile arte, sport, teologic, militar), în conformitate cu componentele Curriculumui naţional şi prevederile Planului – cadru pentru învăţămîntul liceal aprobate de Ministerul Educaţiei.

 3. Învăţămîntul liceal cu frecvenţă (clasele a X-XII – a) se organizează în instituţia de învăţămînt secundar, ciclul II (liceu) cu program instructiv de zi ( în limita locurilor disponibile) pentru absolvenţii învăţămîntului gimnazial cu vîrsta pînă la 19 ani.

 4. Învăţămîntul liceal cu frecvenţă redusă (clasele a X-XIII –a) se organizează în instituţia de învăţămînt secundar, ciclul II (liceu) cu program instructiv seral (în limita locurilor disponibile) pentru elevii/absolvenţii învăţămîntului profesional tehnic secundar şi gimnazial, care au împlinit vîrsta de 20 de ani şi/sau sunt angajaţi în cîmpul muncii.

 5. Admiterea elevilor în învăţămîntul liceal se face prin concurs, în baza Metodologiei de admitere a elevilor în învăţămîntul liceal, aprobat de Ministerul Educaţiei.

 6. Admiterea în învăţămîntul liceal vocaţional cu profil arte şi sport include, suplimentar, susţinerea probelor de aptitudini specifice profilului. La admmitere în instituţiile de învăţămînt general cu profil arte şi sport se va ţine cont de performanţele atestate/certificate la profil.

 7. La admiterea în învăţămîntul liceal se va ţine cont de limba străină studiată de către solicitant în ciclul gimnazial sau certificarea nivelului de cunoaştere a limbii străine, ce se studiază în Instituţie.

Secţiunea a 3-a

Structura anului şcolar în ciclul primar, gimnazial şi liceal

 1. Anul şcolar în instituţiile de învăţămînt primar şi secundar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august al anului calendaristic următor, incluzînd perioada de studii, sesiunilor de examene, de susţinere a restanţelor/corigenţelor, de perfectare a documentelor şi eliberare a actelor de studii. Anul de studii este organizat în două semestre, începînd cu 1 septembrie şi se încheie la 31 mai al anului calendaristic următor.

 2. Structura anului şcolar (durata semestrelor, numărul şi durata vacanţelor, perioada sesiunii de examene) este stabilită anual de Ministerul Educaţiei, prin ordinul de aprobare al Planului – cadru de învăţămînt pentru ciclul primar, gimnazial şi liceal.

 3. Durata anului de studii în învăţămîntul primar este de 33 săptămîni, în învăţămîntul gimnazial şi liceal este de 35 săptămîni. Pentru clasele a XII-a şi a IX-a durata anului de studii este de 34 de săptămîni, situaţia academică fiind încheiată la ultima lecţie conform orarului, dar nu mai tîrziu de 25 mai.

 4. În vederea pregătirii temeinice a examenului naţional de bacalaureat şi a exameneloor naţionale de absolvire a gimnaziului pentru elevii claselor a XII-a (XIII-a) şi a IX-a, în ultima săptămînă a anului de studii, începînd cu 26 mai, se organizează activităţi de pregătire pentru examene.

 5. În situaţii de epidemii, calamităţi naturale sau cazuri excepţionale, lecţiile pot fi suspendate pe o perioadă determinată.

 6. Suspendarea lecţiilor se poate face prin decizia organelor competente, după caz:

 1. la nivelul instituţiei de învăţămînt, la cererea directorului, după consultarea sindicatelor şi cu aprobarea organului local de specialitate în domeniul învăţămîntului;

 2. la nivelul raional/municipal, la cererea organului local de specialitate în domeniul învăţămîntului, cu aprobarea Ministerului Educaţiei;

 3. la nivel republican, prin ordinul ministrului educaţiei.

51. Suspendarea lecţiilor este urmată de acţiuni privind realizarea curriculumului pe

discipline şcolare pînă la sfîrşitul semestrului, respectiv al anului de studii. Aceste acţiuni

se stabilesc prin decizia directorului Instituţiei.

Secţiunea a 4-a

Programul de activitate şi orarul şcolar

52. În Instituţie orele de studii se desfăşoară într-un schimb. În sistuaţia în care resursele

materiale şi umane nu permit acest lucru, prin decizia Consiliului de administraţie a

Instituţiei procesul instructiv se desfăşoară în două schimburi.

53. Activitatea Instituţiei începe, de regulă la ora 8.30. Consiliul de administraţie a Instituţiei,

la propunerea consiliului profesoral, poate aproba începerea cursurilor şcolare la o altă

oră, dar nu mai înainte de 8.00.

54. Orarul lecţiilor şi activităţilor extracurriculare, elaborat de personalul de conducere,

coordonat de director, se aprobă de către consiliul de administraţie al Instituţiei pînă la 10

septembrie.

55. La elaborarea şi aprobarea schemei orare, directorul Instituţiei poartă responsabilitate de

respectarea şi realizarea prevederilor Planului – cadru de învăţămînt pentru ciclul primar,

gimnazial şi liceal, a cerinţelor igienico-pedagogice şi de normare a timpului de studiu.

56. În ciclul primar, durata lecţiei în clasa I, în prima lună a semestrului I este de 35 de

minute. În clasa I, semestrul II şi în clasele II-IV durata lecţiei este de 45 de minute. În

situaţia în care în ciclul primar este organizat învăţămîntul simultan, durata lecţiei este de

50 de minute.

În ciclul gimnazial durata lecţiei este de 45 de minute.

În ciclul liceal durata lecţiei este de 45 de minute. Se admite organizarea orelor perechi

pentru discipline şcolare cu un număr săptămînal de cel puţin două ore.

57. Pentru toate ciclurile din învăţămîntul general în elaborarea schemei – orare după fiecare

lecţie se programează o recreaţie cu durata de 10-15 minute, iar după a treia oră de curs,

se recomandă programarea unei recreaţii mari, cu durata de 15-20 de minute.

58. În situaţii speciale şi pe o perioadă determinată, durata lecţiilor şi a recreaţiilor poate fi

modificată, cu aprobarea prealabilă a Organului local de specialitate în domeniul

învăţămîntului, la propunerea argumentată a consiliului de administraţie al Instituţiei.

59. Săptămîna de activitate a Instituţiei este de 5 zile.

60. Activităţile extracurriculare (cercuri, activităţi cultural-artistice, sportive, ecologice, de

interes comunitar, de voluntariat, etc.) se desfăşoară în afara orarului.

61. Orice persoană cu statut de elev, fără deosebire de rasă, culoare, naţionalitate, origine

etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vîrstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică

sau orice alt criteriu similar participă la activităţile organizate de Instituţie.

62. Este interzisă retragerea elevilor de laq ore pentru orice fel de activităţi (inclusiv

vizionare de spectacole, film, circ), precum şi antrenarea lor în munci agricole.

63. Ordinea şi disciplina în Instituţie se asigură de către personalul de conducere şi didactic

(de serviciu). Condiţiile de organizare şi desfăşurare a serviciului personalului de

conducere şi didactic se stabilesc anual prin ordinul conducătorului Instituţiei de la

început de an şcolar.

 1. ORGANELE DE CONDUCERE ŞI PERSONALUL INSTITUŢIEI

Secţiunea a 1-a

Conducerea instituţiei

64. În instituţie funcţionează următoarele organe de conducere:

a) Consiliul de administraţie;

b) Consiliul profesoral;

65. În instituţie funcţionează următoarele organe consultative:

a) Comisii metodice ale profesorilor;

b) Comisii metodice ale diriginţilor;

c) Comisia de atestare a cadrelor didactice şi manageriale;

d) Comisia multidisciplinară intraşcolară pentru protecţia copilului în situaţie de risc, alte

comisii, reieşind din necesităţile instituţiei;

e) Consiliul elevilor;

f) Consiliul părinţilor;

66. În Instituţie activează:

a) personal de conducere, din care face parte directorul şi directorii adjuncţi;

b) personal didactic;

c) personal didactic auxiliar;

d) personal nedidactic.

Secţiunea a 2-a

Consiliul de administraţie

67. Consiliul de administraţie este organul de conducere al Instituţiei cu rol de decizie în

domeniul administrativ.

68. Activitatea consiliului de administraţie a Instituţiei este reglamentată de Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din instituţiile de învăţămînt general, aprobat de Ministerul Educaţiei.

Secţiunea a 3-a

Consiliul profesoral

69. Consiliul profesoral este organul suprem de conducere, cu rol de decizie în domeniul

educaţional, format din personalul didactic al Instituţiei.

70. Preşedintele consiliului profesoral este directorul Instituţiei. Şedinţele consiliului

profesoral sînt prezidate de director (în cazur excepţionale, de director adjunct,

responsabil de procesul instructiv).

71. Subiectele puse în discuţie la consiliul profesoral sînt dezbătute şi finalizează cu decizii,

aprobate prin votul majorităţii.

72. Hotărârilor consiliului profesoral sînt puse în aplicare prin ordinul conducătorului

instituţiei, devenind obligatorii pentru tot personalul didactic.

73. Problemele abordat şi deciziile luate la consiliul profesoral sînt consemnate în

procese-verbale.

74. Secretarul consiliului profesoral este desemnat anual, prin ordinul directorului, din rîndul

cadrelor didactice.

75. Secretatrul consiliului profesoral este responsabil de:

a) redactarea procesului-verbal (în timpul şedinţelor) în registrul unic al consiliului

profesoral;

b) arhivarea materialelor puse în discuţie şi adoptate de consiliul profesoral;

c) arhivarea deciziilor adoptate de consiliul profesoral.

76. Prezenţa cadrelor didactice la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie. Şedinţa

este deliberativă în cazul prezenţei majorităţii simple a membrilor consiliului profesoral.

77. Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:

a) dezbate şi propune pentru aprobare consiliului de administraţie al Instituţiei proiectul

managerial anual şi programul de dezvoltare instituţională/eventuale completări sau

modificări ale acestuia;

b) dezbate şi aprobă:

– rapoartele de activitate a Comisiilor metodice, Consiliului diriginţilor şi a altor comisii

ce activează în cadrul Instituţiei;

– raportul de evaluare internă privind calitatea procesului educaţional din Instituţie;

– raportul general privind starea şi calitatea învăţămîntului din Instituţie;

– regulamentul Instituţiei, în şedinţă la care participă cel puţin 2/3 din personalul didactic

salariat al Instituţiei;

– statutul Instituţiei;

c) alege cadrele didactice delegate în componenţa consiliului de administraţie al

Instituţiei;

d) aprobă componenţa nominală a comisiilor metodice din Instituţie;

e) aprobă rapoartele privind activitatea comisiilor metodice în anul curent de studii

prezentate de şefii comisiilor metodice;

f) validează raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentată de fiecare

profesor/diriginte, precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunii suplimentare, a

rezultatelor în urma susţinerii diferenţelor şi corigenţelor;

g) decide privind admiterea la teze a elevilor din învăţămîntul liceal la disciplinele

stabilite de Ministerul educaţiei;

h) decide privind admiterea la examenele naţionale de absolvire a gimnaziului şi la

examenul naţional de bacalaureat, organizate în modul stabilit de Ministerul Educaţiei;

i) validează şi propune consiliului de administraţie componenta şcolară a planului-cadru

la nivelul instituţiei, constituită din pachete disciplinare opţionale (aprobate la Consiliul

Naţional pentru Curriculum) ofertate pentru anul şcolar în curs;

j) decide privind promovarea elevilor din ciclul primar, gimnazial şi liceal, conform

prevederilor Regulamentului de notare şi evaluarea rezultatelor şcolare, promovare şi

absolvire în învăţămîntul secundar general, aprobat de Ministerul Educaţiei.

k) validează şi propune curricula pentru disciplinele opţionale spre aprobare Consiliului Naţional pentru Curriculum, în modul stabilit de Ministerul Educaţiei;

l) dezbate, la solicitarea Ministerului Educaţiei, Organului local de specialitate în

domeniul învăţămîntului sau din proprie iniţiativă, proiecte de legi sau de acte normatice ce reglementează activitatea educaţională şi prezintă, în terminii stabiliţi, organelor ierarhic superioare propunerile de modificare sau de completare;

m) identifică şi dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea activităţii educaţionale din Instituţie;

n) examinează cererea, fişa de atestare a cadrului didactic produs de către comisia de atestare din instituţie şi decide asupra recomandării privind conferirea/confirmarea gradului didactic/managerial.

78. De regulă, pe parcursul anului şcolar, consiliul profesoral se întruneşte în: 3 (trei) şedinţe organizatorice – (la începutul anului şcolar, la sfîrşitul semestrului I, la sfîrşitul anului şcolar); 2 (două) şedinţe tematice, 2 (două) şedinţe cu privire la admiterea la teze, 1 (una) şedinţă cu privire la aprobarea rapoartelor pentru atestarea gradelor didactice şi manageriale, 1 (una) şedinţă cu privire la admiterea la examenele naţionale de absolvire, 1 (una) şedinţă cu privire la promovarea elevilor din clasele I-VIII şi X-XI.

În cazuri excepţionale, consiliul profesoral poate fi convocat în şedinţă extraordinară de către director sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul de cadre didactice.

Secţiunea a 4-a

Comisia metodică a profesorilor conform disciplinelor şcolare/ariilor curriculare

79. Comisia metodică a profesorilor se constituie din cadre didactice care predau aceeaşi disciplină şcolară sau din aceeaşi arie curriculară conform Planului-cadru de învăţămînt. În cazul instituţiilor mici comisia metodică a profesorilor se constituie din cadrele didactice care predau la acelaşi ciclu de învăţămînt.

80. Şeful Comisiei metodice este numit prin ordinul directorului Instituţiei, cu consultarea membrilor ei şi acordul persoanei desemnate.

81. Membrii Comisiei metodice, în cadrul şedinţei de la început de an şcolar, analizează modificările şi completările privind curriculumul scris, curriculumul predat/operaţionalizat, curriculumului evaluat şi asigurarea didactică la disciplină, stipulate în Sugestiile metodologice şi manageriale privind organizarea procesului educaţional în anul curent de studii, elaborate de Ministerul Educaţiei.

82. Directorul instituţiei monitorizează activitatea membrilor comisiei metodice în vederea cunoaşterii profunde şi integrale a setului de documente şcolare curriculare şi aplicării/adaptării lor la specificul liceului şi al fiecărei clase.

83. Comisia metodică are următoarele atribuţii:

a) elaborează proiectele pentru oferta educaţională opţională a Instituţiei;

b) propune activităţi de interasistenţă, teme de cercetare pentru proiectul anual managerial;

c) consiliază cadrele didactice în procesul de eaborare a proiectării didactice de lungă durată şi a demersurilor didactice la ore;

d) analizează, periodic, din punct de vedere metodologic, evoluţia şcolară a elevilor la disciplinile din aria curriculară;

e) participă la monitorizarea implimentării curricula la fiecare clasă privind modul în care se realizează componenta predare, învăţare şi evaluare;

f) participă la elaborarea curriculumul modificat/adaptat, PEI pentru copiii cu CES;

g) discută conceptul evaluărilor sumative la disciplinele şcolare din aria curriculară specifice ciclului liceal;

h) stabileşte şi propune spre aprobare directorului instituţiei instrumentele de evaluare pentru tezele semestriale în termen de cel puţin 5 (cinci) zile pînă la data susţinerii tezei;

i) orientează activitatea cadrelor didactice spre crearea şi funcţionarea unui sistem instituţional de evaluare a rezultatelor şcolare la disciplinele de studiu;

j) asigură desfăşurarea activităţilor de pregătire a elevilor pentru examene, olimpiade şi alte concursuri şcolare.

84. Şeful comisiei metodice are următoarele atribuţii:

a) stabileşte atribuţiile fiecărui membru al comisiei metodice;

b) evaluează activitatea fiecărui membru al comiisiei metodice şi propune consiliului profesoral un raport argumentat şi documentat privind prestaţia profesională a fiecărui membru în anul curent de studii;

c) coordonează participarea membrilor comisiei metodice la activităţile de formare continuă şi de promovare a imaginii Instituţiei la nivel local, raional/municipal şi republican;

d) asigură participarea membrilor comisiei metodice la asistenţe şi interasistenţe în cadrul orelor publice desfăşurate în cadrul Instituţiei precum şi la activităţile metodice raionale/municipale;

e) asigură şi monitorizează activitatea de mentorat, în special, aprofesorilor debutanţi şi nou-veniţi în Instituţie;

f) este responsabil de calitatea notelor informative, rapoartelor şi propunerilor elaborate şi prezentate la solicitarea directorului Instituţiei şi/sa organelor ierarhic abilitate.

Secţiunea a 5-a

Comisia metodică a diriginţilor

85. Comisia metodică a diriginţilor este constituit din diriginţii de clasă conform ciclurilor de învăţămînt. În cazul instituţiilor mici se constituie o singură comisie metodică a diriginţilor.

86. Şeful Comisiei metodice a diriginţilor este numit prin ordinul directorului Instituţiei, cu consultarea membrilor ei.

87. Comisia metodică a diriginţilor are următoarele atribuţii:

a) dezbate probleme privind structura, conţinutul şi metodica orelor de diriginţie specifice ciclului din învăţămîntul secundar general;

b) analizează participarea, în cadrul activităţilor comunitare şi de voluntariat a elevilor la clasă;

c) coordonează participarea colectivelor de elevi în activităţile extraşcolare şi diverse schimburi de experienţă;

d) orientează colectivul didactic al Instituţiei în vederea stabilirii unor cerinţe educaţionale unice faţă de elevi asigură desfăşurarea unor programe şi activităţi educative, de promovare a dialogului deschis cu elevii;

e) organizează şi desfăşoară activităţi de orientare profesională a elevilor şi de ghidare în carieră.

Secţiunea a 6-a

Directorul

88. Directorul este conducătorul Instituţiei pe care o reprezintă în relaţiile cu persoanele juridice şi fizice, inclusic cu administraţia publică locală în limitele competenţelor prevăzute de lege;

89. Funcţia de director se ocupă în baza criteriilor de competenţă profesională şi managerială.

90. Numirea în funcţia de director se face prin concurs, pentru un termen de 5 ani, în conformitate cu Regulamentul pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţia de învăţămînt general, aprobat de Ministerul Educaţiei.

91. Directorul exercită conducerea executivă a Instituţiei, în conformitate cu atribuţiile conferite de lege, cu hotărîrile consiliului de administraţie al Instituţiei, precum şi cu alte reglementări legale.

92. Directorul este subordonat Organului local de specialitate în domeniul învăţămîntului ala dministraţiei publice locale de nivelul doi. Fişa postului şi fişa de evaluare ale directorului sînt elaborate de organele abilitate, în baza reglementărilor stabilite de Ministerul Educaţiei.

93. Directorul manifestă loialitate faţă de Instituţie, corectitudine şi responsabilitate în deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în Instituţie a unui climat optim desfăşurării procesului de învăţămînt.

94. Directorul Instituţiei în care funcţionează compartimentul financiar-contabil prin care se realizează evidenţa contabilă sintetică şi analitică, precum şi execuţia bugetară, coordonează direct acest compartiment. Personalul compartimentului financiar-contabil este subordonat directorului şi îşi desfăşoară activitatea conform atribuţiilor stabilite de acesta prin fişa postului.

95. Vizitarea Instituţiei şi asistenţa la orele de curs sau activităţi şcolare/extraşcolare, efectuate de către persoane din exterior, se face numai cu aprobarea directorului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

96. Norma didactică de predare a directorului şi/sau degrevarea de ore a acestuia se stabilesc prin fişa postului, în baza normelor aprobate de Ministerul Educaţiei de comun cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Directorul beneficiază de indemnizaţie de conducere, conform reglementărilor legale în vigoare.

97. Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de Organul local de specialitate în domeniul învăţămîntului al administraţiei publice locale de nivelul doi.

98. Directorul, în calitate de conducător al instituţiei, are următoarele atribuţii:

a) asigură funcţionalitatea Instituţiei în conformitate cu prevederile cadrului normativ în vigoare pentru învăţămîntul primar şi secundar general, aprobate de Ministerul Educaţiei;

b) coordonează elaborarea proiectului managerial anual şi programului de dezvoltare al Instituţiei;

c) coordonează şi răspunde de întreaga activitate educaţională şi administrativă a Instituţiei, precum şi de păstrarea şi utilizarea patrimoniului instituţiei de învăţămînt;

d) informează anual, pînă la sfîrşitul lunii mai, comunitatea şi factorii interesaţi cu referire la numărul de clase pentru anul viitor de studii;

e) asigură securitatea elevilor şi a personalului angajat în peroada aflării în incinta Instituţiei;

f) asigură păstrarea şi dezvoltarea bazei didactico-materiale a Instituţiei;

g) este responsabil de organizarea şi funcţionarea căminului, cantinei (în cazul în care există);

h) asigură elaborarea şi implimentarea acţiunilor de protecţie a copilului;

i) asigură aplicarea deciziilor consiliului profesoral şi a consiliului de administraţie;

j) asigură realizarea achiziţiilor publice potrivit reglemetărilor cadrului legislativ şi normativ în vigoare;

k) asigură confidenţialitatea şi securitatea informaţiei cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal;

l) stabileşte mecanismul intern de colectare a datelor în Sistemul Informaţional Automatizat de Management în Educaţie (SIME), a Sistemului Automatizat Prelucrare a Datelor (SAPD), alte sisteme informaţionale, inclusiv pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale de absolvire şi controlează corectitudinea informaţiilor introduse;

m) elaborează anual schema de completare şi a numărului de clase, conformcapacităţii de proiect al Instituţiei şi o propune spre avizare consiliului de administraţie al Instituţiei şi spre aprobare Organului local de specialitate în domeniul învăţămîntului;

n) prezintă rapoarte privind activitatea Instituţiei, starea şi calitatea procesului educaţional din Instituţia pe care o conduce. Raportul general este prezentat la consiliul profesoral, consiliul administrativ, precum şi la Adunarea generală a părinţilor şi făcut public prin afişare clasică sau electronică.

99. Directorul, în calitate de angajator, are următoarele atribuţii:

a) elaborează anual schema de încadrare a personalului din Instituţie, în funcţie de numărul de clase şi o propunespre avizare consiliului de administraţie al Instituţiei şi spre aprobare OLSDI;

b) încheie contracte individuale de muncă cu personalul angajat şi aprobă concediile de odihnă ale directorilor adjuncţi, personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Codului muncii şi Contractului colectiv de muncă;

c) aprobă fişele postului pentru personalul din subordine, stabilind obligaţiunile funcţionale conform legii contractului colectiv de muncă;

d) stimulează şi promovează cadrele didactice pentri dezvoltarea profesională continuă;

e) răspunde de corectitudinea încadrării personalului şi de întocmirea, în termen, a statelor lunare de plată a drepturilor salariale;

f) aprobă concediu fără plată şi zile libere plătite, conform prevederilor legale şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării suplinirii activităţii acestora;

g) repartizează, prin decizie internă, personalului didactic angajat, în regim de cumul sau plată cu ora, orele de curs rămase neocupate;

h) numeşte şi eliberează din funcţie directorii adjuncţi, personalul didactic, didactic auxiliar şi

nedidactic, conform legislaţiei în vigoare.

100. Directorul, în calitate de evaluator, are următoarele atribuţii:

 1. asigură evaluarea şi monitorizarea permanentă a activităţii educaţionale/didactice a cadrelor didactice, inclusiv de conducere;

 2. solicită Organului local de specialitate în domeniul învăţămîntului al administraţiei publice locale de nivelul doi, Inspectoratului Şcolar Naţional evaluarea activităţii cadrelor didactice cu rezultate de excepţie în vederea promovării experienţei lor, precum şi evaluarea activităţii cadrelor didactice care demonstrează ineficienţă profesională cu aplicarea recomandărilor de rigoare;

101. Directorul Instituţiei, în calitate în calitate de ordonator de credite, are următoarele atribuţii:

a) elaborează bugetul instituţiei în bază de programe;

b) aprobă programele de buget ale Instituţiei şi le propune spre avizare consiliului de administraţie;

c) prezintă, un termen autorităţilor competente programele de buget, notele informative succinte privind execuţia bugetului cu explicarea categoriilor majore de cheltuieli efectuate;

d) atrage resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;

e) monitorizează modul de încasare a veniturilor; necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării mijloacelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; organizarea şi evidenţa zilnică a contabilităţii şi prezentarea, în termen, a bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară.

102. Directorul Instituţiei este responsabil de:

 1. asigurarea calităţii procesului educaţional;

 2. asigurarea Instituţiei cu cadre conform Planului – cadru;

 3. activitatea întregului personal salariat;

 4. completarea, păstrarea, eliberarea, reconstituirea, anularea actelor de studii conform prevederilor regulamentare aprobate de Ministerul Educaţiei;

 5. întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară;

 6. evidenţa, completarea şi păstrarea documentaţiei vizînd personalul angajat al Instituţiei;

 7. aplicarea normelor privind protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor în Instituţie;

 8. corectitudinea încadrării personalului şi de întocmirea, în termen, a statelor lunare de plată a drepturilor salariale;

 9. responsabil de elaborarea şi executarea bugetului Instituţiei;

 10. respectarea condiţiilor şi exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în Instituţie;

 11. păstrarea sigiliului Instituţiei;

 12. păstrarea, completarea carnetelor de muncă ale personalului angajat.

103. Directorul Instituţiei are următoarele împuterniciri:

 1. emite ordine şi dispoziţii ce ţin de competenţa sa;

 2. gestionează bunurile şi resursele materiale;

 3. încheie contracte, deschide conturi bancare, eliberează procuri;

 4. oferă variate forme de stimulare (recompense băneşti şi nefinanciare, etc.,) pentru performanţe profesionale cadrelor didactice, inclusiv de conducere şi elevilor pentru rezultate excepţionale la învăţătură şi alte domenii de activitate şcolară;

 5. are calitatea de executor secundar de buget, cu toate obligaţiile ce decurg din acest statut potrivit cadrului legislativ şi normativ în vigoare;

 6. aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvîrşite de personalul Instituţiei, în limita prevederilor legale în vigoare;

 7. aplică sancţiunile prevăzute de prezentul regulament pentru abaterile disciplinare săvîrşite de elevi.

Secţiunea a 7-a

Directorul adjunct

 1. Directorul adjunct este angajat de către directorul Instituţiei. Funcţia de director adjunct se ocupă prin concurs pe un termen de 5 ani, în baza Regulamentului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţia de învăţămînt general, aprobat de Ministerul Educaţiei.

 2. În Instituţie activează director adjunct responsabil de procesul instructiv şi director adjunct responsabil de procesul educativ. Directorii adjuncţi îşi desfăşoară activitatea în Instituţie, fiind în subordinea directorului, care elaborează fişa postului, în concordanţă cu atribuţiile stabilita prin prezentul regulament.

 3. Directorul adjunct responsabil de procesul instructiv are următoarele atribuţii:

 1. consemnează absenţele şi întîrzierile de la serviciu ale personalului didactic, personalului didactic auxiliar şi nedidactic;

 2. monitorizează şi organizează procesul educaţional din Instituţie şi asigură respectarea lui;

 3. întocmeşte orarul activităţilor educaţionale din Instituţie şi asigură respectarea lui;

 4. coordonează şi ţine la evidenţă orele înlocuite, elaborează tabelul de salariu, propus spre avizare directorului;

 5. participă la repartizarea sarcinii didactice personalului didactic;

 6. monitorizează organizarea procesului educaţional prin asistenţe la ore, verifică proiectele didactice;

 7. participă la aprecierea nivelului de pregătire a cadrelor didactice pentru lecţii, la evaluarea calităţii demersului educaţional, la determinarea relevanţei relaţionării profesor-elev şi impactul educaţional al activităţilor extraşcolare/ extracurriculare desfăşurate;

 8. coordonează şi monitorizează activitatea consiliilor metodice din Instituţie;

 9. coordonează elaborarea unui sistem instituţional de evaluare şi asigură funcţionalitatea lui, în special, la probele de evaluare sumativă şi finală în Instituţie;

 10. validează instrumentarul de evaluare sumativă aplicat în Instituţie;

 11. asigură aplicarea întocmai a Planului – cadru de învăţămînt, a Planului de activitate a Instituţiei şi a curriculei şcolare;

 12. coordonează activitatea de formare profesională continuă;

 13. este responsabil de organizarea şi desfăşurarea olimpeadelor, concursurilor la disciplinele şcolare;

 14. este responsabil de desfăşurarea regulamentară a activităţii Instituţiei, conform prezentului Regulament.

 1. Directorul adjunct responsabil pe procesul educativ are următoarele atribuţii:

 1. participă la realizarea managementul educaţional la nivel de Instituţie;

 2. consemnează zilnic, în condica de prezenţă, absenţele şi întîrzierile la lecţii ale elevilor;

 3. coordonează şi monitorizează activitatea profesorilor-diriginţi şi a conducătorilor de cerc;

 4. stabileşte relaţii de parteneriat ale Instituţiei;

 5. coordonează şi monitorizează activitatea Comisiei metodice a diriginţilor, Consiliului elevilor;

 6. asigură relevanţă relaţionării profesor-elev şi a impactului educaţional al activităţilor extraşcolare/extracurriculare desfăşurate la nivel de Instituţie;

 7. coordonează activităţile de prevenire, identificare, raportare, referire şi asistenţă în cazurile de abuz, neglijare, exploatare a copilului;

 8. este responsabil de organizarea şi desfăşurarea concursurilor extraşcolare şi extracurriculare la nivel local, raional/municipal şi naţional;

 9. este responsabil de desfăşurarea regulamenrtară a activităţii Instituţiei, conform prezentului Regulament.

 1. Directorii adjuncţi ai Instituţiei sunt responsabili de:

 1. Activitatea instituţiei în conformitate cu standardele de calitate în învăţămîntul secundar general;

 2. Calitatea orelor înlocuite;

 3. Elaborarea orarului lecţiilor, activităţilor extracurriculare cu respectarea cerinţelor didactice şi sanitaro-igienice specifice categoriei de vîrstă;

 4. Elaborarea orarului tezelor semestriale şi coordonarea lui cu OLSDI;

 5. Corectitudinea şi acurateţea completării cataloagelor şi a altor documente şcolare privind evidenţa rezultatelor şcolare ale elevilor.

 1. Directorii adjuncţi ai Instituţiei au următoarele împuterniciri:

 1. Monitorizează şi evaluează nivelul de formare a competenţelor curriculare şi ritmicitatea parcurgerii materiei de studiu la disciplinele de învăţămînt;

 2. Evaluează activitatea personalului didactic şi didactic auxiliar.

Secţiunea a 8-a

Personalul didactic

 1. În Liceul teoretic cu profil tehnologia activează personal didactic din care fac parte: învăţători, profesori, psiholog, psihopedagogi, logoped, conducător de cerc.

 2. Posturile didactice din instituţie se ocupă prin concurs. Concursul de ocupare a locurilor vacante se organizează în incinta Instituţiei în baza Metodologiei aprobate de Ministerul Educaţiei. La concursul pentru ocuparea unui post didactic poate participa orice candidat car eîndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute de legislaţia în vigoare. Tienrii specialişti ocupă locurile vacante prin repartizare.

 3. Activitatea personalului didactic este organizată de legislaţia în vigoare, în baza reglementărilor contractului individual/contractului colectiv de muncă şi prezentului Regulament.

 4. Personalul didactic din învăţămînt i se interzice să aplice pedepse corporale sau să agreseze verbal, psihic sau fizic elevii şi/sau alte cadre didactice/ alţi angajaţi ai Instituţiei.

 5. Personalului didactic din Instituţie i se ierzice primirea de bani sau de alte foloase sub orice formă din partea elevilor, familiilor acestora, precum şi din partea organizaţiilor obşteşti ale părinţilor.

Nerespectarea prevederii respective, constituie abatere disciplinară şi se examinează de Consiliul de etică sau de organele abilitate de cercetarea conravenţională sau penală, în funcţie de graviditatea acţiunii.

 1. Psihologul are următoarele atribuţii:

 1. identifică/adaptează/elaborează metode şi instrumente de evaluare şi asistenţă psihologică a copiilor;

 2. realizează evaluări periodice ale copiilor incluşi în programele de asistenţă;

 3. organizează şi desfăşoară activităţi de consiliere psihologică, individual şi în grup a elevilor, cadrelor didactice, altor specialişti, a părinţilor;

 4. formulează recomandări în procesul de elaborare a Planului educaţional individualizat;

 5. participă la elaborarea recomandărilor metodice pentru cadrele didactice de la clasă împreună cu alţi specialişti în probleme de abordare a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale;

 6. organizează şi realizează activităţi de informare/formare în domeniul de competenţă.

 1. Logopedul are următoarele atribuţii:

 1. Monitorizează şi evaluează dezvoltarea limbajului şi a comunicării tuturor copiilor din Instituţie;

 2. Realizează evaluarea iniţială şi complexă a dezvoltării limbajului şi comunicării copiilor din Instituţie;

 3. Elaborează programe de terapie logopedică comform specificului tulburărilor de limbaj şi comunicare;

 4. Elaborează şi realizează planul de intervenţie terapeutică individualizat ( terapia limbajului şi a comunicării);

 5. oferă asistenţă metodologică privind dezvoltarea limbajului şi a comunicării cadrelor didactice, cadrelor didactice de sprijin, părinţilor;

 6. este membru al Comisiei multidisciplinare intraşcolare, a altor structuri abilitate în identificarea, evaluarea şi monitorizarea aopilului cu cerinţe educaţionale speciale;

 7. organizează şi realizează activităţi de informare/formare în domeniul de competenţă.

 1. Personalul didactic are următoarele drepturi:

 1. să beneficieze de condiţii optime de muncă;

 2. să i se respecte demnitatea personală şi statutul de profesor;

 3. să-şi exprime liber opinia profesională vizînd procesul de predare – învăţare – evaluare în concordanţă cu componentele Curriculumului Naţional;

 4. să i se asigure condiţii eficiente pentru desfăşurarea activităţii profesionale, pentru perfecţionarea continuă;

 5. să manifeste iniţiativă profesională în realizarea procesului educaţional: alegerea tehnologiilor de predare, evaluarea performanţelor elevilor conform finalităţilor educaţionale, participarea la eficientizarea procesului educaţional, promovarea activităţilor de cercetare, de orientare civică şi de dezvoltare comunitară a elevilor, organizarea laboratoarelor, cenaclurilor, cercurilor pe interese, publicaţiilor şcolare, etc., conform legislaţiei în vigoare;

 6. să participe la conducerea Instituţiei, inclusiv prin alegerea democratică a reprezentanţilor în organele de conducere, administrative şi consultative ale Instituţiei;

 7. să beneficieze de înlesniri stabilite de legislaţia în vigoare;

 8. să facă parte din asociaţii şi organizaţii sindicale, profesionale, culturale, naţionale şi internaţionale, precum şi din organizaţii politice legal constituite.

 1. Personalul didactic are următoarele obligaţii:

 1. să respecte prevederile Codului de etică al cadrelor didactice, aprobat de Ministerul Educaţiei;

 2. să participe la programe de formare continuă, în conformitate cu specificul activităţii şi cu reglementările în vigoare pentru fiecare categorie;

 3. să cunoască, împărtăşească şi să promoveze idealul educaţional la disciplina de studiu predată şi la nivelul Instituţiei;

 4. să organizeze şi să desfăşoare eficient procesul educaţional la disciplina de studiu predată şi la nivelul Instituţiei;

 5. să cunoască şi să aplice Planul- cadru de învăţămînt, curricula şcolare , Reperele metodologice şi manageriale de organizare a procesului educaţional la disciplinele şcolare, elaborate de Ministerul Educaţiei, manuale şcolare şi literatura pedagogică de referinţă;

 6. să elaboreze proiectarea didactică vizînd parcursul anual la disciplină conform cerinţelor Ministerului Educaţiei;

 7. să elaboreze proiecte didactice pentru lecţii şi activităţi extraşcolare;

 8. să organizeze şi să asigure realizarea optimală a orelor la clasă;

 9. să asigure eficacitatea procesului educaţional la nivel de instituţie;

 10. stimulează activitatea independentă şi de colaborare, iniţiativă, capacităţile creative ale elevului în procesul de învăţare;

 11. să asigure securitatea vieţii şi sănătăţii elevilor în cadrul lecţiilor şi activităţilor extraşcolare ( cercuri pe interese, tabere specializate, excursii, etc.);

 12. să desfăşoare preselecţiile pentru participarea elevilor la olimpiade şi concursuri şcolare;

 13. să participe la şedinţele consiliului profesoral, şedinţele şi activităţile comisiei metodice, consiliului diriginţilor şi la solicitare, la şedinţele şi activităţile consiliului de administraţie;

 14. să prezinte, la început de an şcolar, avizul m,edical şi rezultatele analizelor medicale privind examenul clinic, examenul pulmonar, examenul psihologic conform cerinţelor/normelor sanitaro-igienice în vigoare;

 15. să organizeze şi desfăşoare ore de dirigenţie;

 16. să organizeze consultaţii cu elevii claselor absolvente la disciplina predată, conform orarului stabilit de conducerea Instituţiei;

 17. să colaboreze cu familiile elevilor;

 18. să se autoinstruiască, în permanenţă, în domeniul specialităţii, a psihopedagogiei şi a metodicii predării disciplinei;

 19. să participe la activităţile de interasistenţă organizate în Instituţie sau în afara ei ( conform delegării);

 20. să respecte normele de etică, cultivînd, prin propriul exemplu, valorile şi principiile esenţiale pentru construirea unui stat de drept, precum integritatea, corectitudinea, dreptatea, echitatea, umanismul, generizitatea, hărnicia, patriotismul şi alte virtuţi;

 21. să manifeste comportament nonviolent în activităţile educaţionale şi în viaţa cotidiană;

 22. să-şi onoreze toate obligaţiile prevăzute în Codul Educaţiei, alte acte normative în vigoare, precum şi stipulate în fişa postului.

 1. Atestarea cadrelor didactice, acordarea de grade didactice se efectuază conform prevederilor Regulamentului de atestare a cadrelor didactice din învăţămîntul preşcolar, primar, special, complementar, secundar şi mediu de specialitate.

 2. Activitatea psihologului, psihopedagogului, logopedului, pedagogului social, cadrului didactic de sprijin, în Instituţie este reglementată prin Regulamentul serviciilor: psihologului, psihopedagogului, logopedului, kinetoterapeutului, pedagogului social, cadrului didactic de sprijin,aprobat de Ministerul Educaţiei.

Sesiunea a 9-a

Personalul didactic auxiliar

 1. În Instituţie activează personal didactic auxiliar din care fac parte: bibliotecarul şcolar, informaticianul, laborantul.

 2. Posturile didactice auxiliare în liceu se ocupă prin concurs. Concursul de ocupare a locurilor vacante se organizează în baza metodologiei aprobate de Ministerul Educaţiei. La concursul pentru ocupare a unui post didactic auxiliar poate participa orice candidat care îndeplineşte condiţii de eligibilitate prevăzute de legislaţia în vigoare.

 3. Bibliotecarul şcolar, informaticianul, laborantul sunt subordonaţi directorului Instituţiei.

 4. Bibliotecarul şcolar în instituţie are următoarele obligaţii:

 1. organizează activitatea bibliotecii, asigură funcţionarea acesteia şi completarea conform necesităţilor instituţiei a fondului de carte;

 2. îndrumă lectura, studiul şi ajută la elaborarea lucrărilor/ proiectelor elevilor, punînd la dispoziţia acestora instrumente de informare, respectiv fişiere, cataloage, liste bibliografice etc., care să le înlesnească o orientare rapidă în colecţiile bibliotecii;

 3. sprijină informarea şi documentarea rapidă a personalului didactic;

 4. participă la stagiile şi activităţile specifice de formare continuă;

 5. gestionează fondul de manuale al Instituţiei, conform schemei de închiriere, aprobată de Ministerul Educaţiei;

 6. organizează şi/sau participă la desfăşurarea de acţiuni specifice: lansări de carte, întîlniri literare, simpozioane, vitrine şi expoziţii de cărţi, standuri de noutăţi editoriale sau de colecţii de carte, prezentări de manuale şcolare etc.

 1. Informaticianul are următoarele obligaţii:

 1. asigură instalarea şi configurarea platformelor de management al resurselor educaţionale;

 2. asigură instalarea, configurarea şi administrarea reţelelor de calculatoare, şi a serverelor de comunicaţii din cadrul Instituţiei;

 3. asigură instalarea, configurarea şi administrarea conexiunii Internet;

 4. realizează activităţi de protecţie – securizare a reţelelor de calculatoare;

 5. monitorizează traficul pentru a detecta accesul neautorizat şi acţionează pentru evitarea producerii acestuia pe viitor;

 6. asigură crearea şi actualizarea paginii web a Instituţiei în vederea promovării imaginii instituţionale;

 7. asistenţă tehnică utilizatorilor reţelei în probleme de:

 • utilizare protocoale şi utilizare de transfer fişiere;

 • configurare calculatoare, a sistemului de operare pentru acces Internet.

 1. menţine legătura cu partenerii externi în vederea bunei legături la Internet.

 1. Laborantul are următoarele obligaţiuni:

 1. respectarea tehnicii securităţii în incinta laboratorului;

 2. respectarea cerinţelor de păstrare şi utilizare a echipamentului de laborator şi a auxilialelor didactice;

 3. asigurarea asistenţei experimentale didactică a orelor cu auxiliare didactice.

 1. Atribuţiile personalului didactic auxiliar sunt stipulate în fişele de post aprobate de către directorul Instituţiei.

Secţiunea a 10-a

Personalul nedidactic

 1. În Instituţie activează personal nedidactic din care face parte: secretarul, operator- statist, asistentul medical, medicul oftalmolog, kinetoterapeutul, administratorul de patrimoniu, dereticătoare, muncitor, măturător, paznic.

 2. Secretarul este subordonat directorului Instituţiei.

 3. Secretariatul în Instituţie funcţionează pentru elevi, părinţi, personalul angajat.

 4. Secretarul Instituţiei este responsabil de:

 1. completarea documentaţiei şcolare conform atribuţiilor delegate de director;

 2. perfectarea, păstrarea şi eliberarea documentelor de uz intern şi extern ale Instituţiei;

 3. arhivarea tuturor documentelor şcolare;

 4. transmiterea regulamentară a documentelor şcolare la Arhiva de Stat.

 1. Asistentul medical al Instituţiei este subordonat directorului Instituţiei.

 2. Programul de lucru al asistentului medical al Instituţiei este aprobat de director.

 3. Asistentul medical al Instituţiei este responsabil de:

 1. activitatea Comisiei de triere în Instituţie;

 2. verifică respectarea cerinţelor sanitaro-igienice de întreţinere a instituţiilor de învăţămînt, stabilite de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei;

 3. acordă asistenţă medicală primară elevilor şi personalului angajat al Instituţiei în caz de necesitate;

 4. participă la organizarea activităţilor de educaţie pentru sănătate;

 5. organizarea examenului medical complex al elevilor din Instituţie;

 6. perfectează şi prezintă informaţii despre starea sănătăţii elevilor.

 1. Administratorul de patrimoniu/ şef pentru problemele gospodăreşti este subordonat directorului Instituţiei.

 2. Administratorul de patrimoniu este responsabil de:

 1. gestionarea şi de întreţinerea bazei materiale a Instituţiei;

 2. coordonează activitatea personalului auxiliar de întreţinere al Instituţiei;

 3. evidenţa şi păstrarea inventarului mobil şi imobil al Instituţiei;

 4. completarea registrului de evidenţă contabilă a bunurilor mobile şi imobile;

 5. elaborează programul de lucru al personalului auxiliar de întreţinere al Instituţiei şi îl propune spre aprobare directorului;

 6. stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În funcţie de nevoile unităţii de învăţămînt, directorul poate schimba aceste sectoare.

 1. Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul de întreţinere subordonat în alte activităţi decît în cele necesare Instituţiei.

 2. Kinetoterapeutul are următoarele atribuţii:

 1. evaluează necesităţile speciale ale elevilor, limitele fizice şi de a prognoza efectul kinetoterapeutic şi monitorizează situaţia privind dezvoltarea funcţionalităţii motrice a acestuia;

 2. participă la elaborarea planurilor individualizate de intervenţie, împreună cu cadrele didactice şi părinţii elevilor;

 3. organizeazză şi realizează activităţi profilactice prin aplicarea unor programe de prevenire a agravării sau de apariţie a complicaţiilor în dezvoltarea copilului şi realizează activităţi de recuperare motorie în scopul creşterii nivelului funcţional.

Activitatea kinetoterapeutului este reglementată prin Regulamentul serviciilor: psihologului, psihopedagogului, logopedului, kinetoterapeutului, pedagogului social, cadrului didactic de sprijin în învăţămîntul general, aprobat de Ministerul Educaţiei.

 1. Posturile nedidactice în Instituţie se ocupă conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

Sesiunea a 11-a

Dirigintele

 1. Activitatea educaţională la fiecare clasă este coordonată de un diriginte numit de director, la propunerea şefului Consiliului diriginţilor.

 2. Dirigintele îndeplineşte următoarele atribuţii:

 1. organizează orele de dirigenţie şi alte activităţi ce contribuie la dezvoltarea personalităţii elevului;

 2. oferă consiliere în carieră şi orientare profesională ale elevilor;

 3. monitorizează frecvenţa elevilor, identifică şi analizează cauzele absenţelor elevilor şi întreprinde acţiuni corespunzătoare pentru îmbunătăţirea frecvenţei;

 4. analizează periodic situaţia şcolară a elevilor, insistînd la mobilizarea acestora în vederea îndeplinirii optimale a obligaţiunilor regulamentare;

 5. colaborează cu toţi profesorii care predau la clasă în vederea eficientizării procesului educaţional;

 6. participă la educaţia igienico- sanitară a elevilor;

 7. observă comportamentul elevilor, inclusiv în scopul prevenirii abuzului, neglijării, exploatării copilului şi raportării cazurilor suspecte sau confirmate de abuz;

 8. organizează şi conduce activitatea clasei, ţinînd cont de problemele pe care le impune viaţa, precum şi de sarcinile educative ale Instituţiei;

 9. contribuie, în parteneriat cu alte cadre didactice, la organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare;

 10. asigură conexiunea cu părinţii elevilor, îi informează despre rezultatele obţinute de elevi la învăţătură, despre absenţele nemotivate, alte forme de abatere de la prevederile regulamentului Instituţiei;

 11. organizează şedinţe cu părinţii de cel puţin patru ori pe durata anului şcolar;

 12. este responsabil de crearea mediului favorabil de acomodare/ adaptare a elevilor nou-veniţi în colectivul de elevi;

 13. calculează media generală a fiecărui elev;

 14. completează dosarele elevilor, catalogul clasei cu datele personale ale elvilor, precum şi alte formulare şi acte de şcolarizare;

 15. informează consiliul profesoral despre activitatea desfăşurată în clasa pe care o conduce;

 16. răspunde de baza materială a cabinetului pus la dispoziţie.

 1. ELEVII

Secţiunea a 1-a

Dobîndirea calităţii de elev

 1. Orice persoană care este înscrisă în Instituţie şi participă la activităţile organizate de aceasta, are calitatea de elev.

 2. În învăţămîntul primar ( clasele I- a IV-a) şi în învăţămîntul gimnazial ( clasele a V-a – a IX- a) în Liceul Teoretic cu profil tehnologic pentru copii cu vederea slabă, calitatea de elev se dobîndeşte în urma solicitării scrise adreste de părinţi sau alţi reprezentanţi legali către Instituţia de învăţămînt, în limita numărului de locuri disponibile , Dispoziţiei eliberate de OLSDI şi a Raportului de evaluare complexă a dezvoltării copilului evaluării.

 3. Înmatricularea elevilor în clasa a X-a de liceu se face în baza rezultatelor obţinute la concursul de admitere în învăţămîntul liceal, organizat în baza Metodologiei de admitere a elevilor în învăţămîntul liceal, aprobat de Ministerul Educaţiei.

 4. Candidaţii admişi în învăţămîntul liceal, care nu se prezintă la lecţii pînă la 15 septembrie a anului în curs sau nu înaintează directorului Instituţiei acte pentru justificarea absenţei, sunt consideraţi retraşi.

 5. Locurile vacante, în toate clasele liceale, se completează anual, în ultima decadă a lunii august, conform termenelor stabiliţi de Ministerul Educaţiei, cu următorii candidaţi în ordinea descrescătoare a mediilor generale de concurs.

 6. Înmatricularea elevilor reîntorşi de la studii ( burse de peste hotarele ţării) se face cu acordul Ministerului Educaţiei, la crearea solicitantului, cu prezentarea situaţiei şcolare de la întoarcerea din străinătate.

 7. Absolvenţii şcolilor profesionale pot fi înmatriculaţi doar în instituţii cu învăţămînt seral ( clasa a XII-a) în perioada admiterii în învăţămîntul liceal, stabilită anual de Ministerul Educaţiei şi/sau, cu titlu de excepţie ( în caz de boală, aflare în afara ţării, serviciu militar), pînă la 15 septembrie, în limita locurilor disponibile, cu susţinerea regulamentară a diferenţelor de program, conform Planului –cadru de învăţămînt.

Secţiunea a 2-a

Exercitarea calităţii de elev

 1. Calitatea de elev se exercită prin frecventarea şi participarea obligatorie la orele de curs, a activităţilor corecţional – recuperatorii, extracurriculare şi extraşcolare existente în programul Instituţiei.

 2. Evidenţa prezenţei elevilor la fiecare oră de curs se face de către profesor care consemnează în catalogul şcolar, în mod obligatoriu, fiecare absenţă.

 3. Elevii în învăţămîntul gimnazial şi liceal, cu studii la distanţă sau individuale, precum şi elevii de liceu, înscrişi cu frecvenţă redusă, sunt obligaţi să se prezinte la evaluările sumative şi tezele semestriale organizate de Instituţie.

 4. Absenţele datorate îmbolnăvirilor elevilor, bolilor contagioase din familie sau altor cazuri de forţă excepţionale, dovedite cu acte justificate, sunt considerate motivate.

 5. Motivarea absenţelor se efectuează pe baza următoarelor acte:

 1. adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar sau de medicul de familie;

 2. adeverinţă sau certificat medical eliberat de instituţia medicală, în cazul în care elevul a fost internat în spital, avizat(ă) de medicul şcolar ( dacă este angajat);

 3. cererea scrisă a elevului sau a părintelui/ reprezentantului legal al acestuia ( ciclul primar), adresată şi aprobată de directorul Instituţiei, în urma consultării cu dirigintele clasei.

 1. Motivarea absenţelor se face de către diriginte, în ziua prezentării actelor justificative.

 2. Actele, în baza cărora se face motivarea absenţelor, se prezintă în termen de maxim 7 (şapte) zile de la reluarea frecvenţei elevului şi se păstrează de către diriginte pe tot parcursul anului şcolar. Nerespectarea termenelor prevăzute în prezentul punct atrage, declararea absenţelor ca nemotivate.

 3. La cererea scrisă a Instituţiilor cu profil sport/arte, a structurilor naţionale sportive, Organul local de specialitate în domeniul învăţămîntului al administraţiei publice locale de nivelul doi poate aproba motivarea absenţelor elevilor care participă la cantonamente şi la competiţii/ expoziţii de nivelul local, naţional şi internaţional, cu condiţia recuperării conţinuturilor curriculare, în modul stabilit de administraţie, în vederea încheierii situaţiei şcolare.

 4. Elevii din ciclul gimnazial şi liceal aflaţi în situaţii speciale ( căsătorie, naşterea unui copil, persoane existente în îngrijirea elevului, detenţie etc…) beneficiază de crearea unor condiţii corespunzătoare în vederea finalizării nivelului de învăţămînt.

Sesiunea a 3-a

Mişcarea/ transferul elevilor

 1. Elevii din învăţămîntul general au dreptul să se transfere de la o instituţie la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o formă de învăţămînt la alta, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

 2. Transferurile din instituţiile de învăţămînt primar şi secundar se aprobă de către OLSDI al administraţiei publice locale de nivelul doi, în subordinea căruia se află Instituţia solicitată pentru transfer, prin coordonarea prealabilă a direcorilor celor două instituţii de învăţămînt.

 3. Transferul elevilor din clasele X-XII se efectuează în perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară.

 4. În ciclul primar ( clasele I-IV) şi în ciclul gimnazial ( clasele V-IX), elevii se pot transfera, în perioada vacanţelor, după cum urmează:

 1. În aceeaşi instituţie de învăţămînt, de la o clasă la alta, în limita efectivelor de elevi la clasă, stabilită de OLSDI;

 2. De la o instituţie de învăţămînt la alta, în limita efectivelor de elevi la clasă, stabilită de OLSDI.

 1. Elevii gemeni se pot transfera în clasa celui cu media mai mare, sau invers, la cererea acestora.

 2. Transferul elevilor în timpul anului şcolar se poate efectua în următoarele situaţii:

 1. la schimbarea domiciliului;

 2. în cazul unei recomandări medicale acordate pe baza unui diagnostic definitiv stabilit;

 3. din clase bilingve în clase de cultură generală în ciclul primar şi gimnazial;

 4. la/de la un profil/ filieră de liceu la alta din clasele bilingve la celelalte profiluri;

 5. din instituţiile liceale cu învăţămînt cu frecvenţa la zi în instituţii cu frecvenţa redusă ( învăţămînt seral).

 1. Elevii din clasa a X-a se pot transfera numai după primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului admis la profil pentru care se solicită transferul. În situaţii medicale deosebite, elevii din clasele a X-a –XI –a pot fi transferaţi şi în cursul primului semestru sau înainte de începerea acestuia, pe baza avizului comisiei medicale, cu respectarea condiţiei de medie menţionate anterior.

 2. Elevii din clasele a X-a –a XII-a se pot transfera la clasele la care media lor din ultimul an este cel puţin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită transferul, cu aprobarea consiliului profesoral.

 3. Elevii din clasele absolvente a XII-a pot fi transferaţi numai după primul semestru, doar la acelaşi profil, în perioada vacanţei, cu păstrarea Limbii străine şi cu acordul OLSDI. După 15 ianuarie orice transfer în clasele absolvente este interzis.

 4. Transferul elevilor din învăţămîntul profesional tehnic postsecundar la cel liceai se permite în cazul în care sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii:

 1. instituţia dispune de locuri disponibile la clasă;

 2. cererea depusă de către solicitant în adresa OLSDI cu coordonarea prealabilă a ambilor directori de instituţii;

 3. elevul are situaţia şcolară încheiată pentru anul precedent de studii la disciplinile obligatorii conform Planului-cadru pentru învăţămîntul liceal;

 4. elevul a susţinut diferenţele de program, conform Planului- cadru pentru învăţămîntul liceal.

 1. Elevii din învăţămîntul liceal se pot transfera, păstrînd forma de învăţămînt şi limba străină I, astfel:

 1. în aceeaşi instituţie de învăţămînt secundar, de la o clasă la alta la acelaşii profil, în baza ordinului directorului Instituţiei;

 2. de la un profil la altul în perioada vacanţei ( numai în clasa a X-a şi după semestrul I al clasei a XI-a, în perioada vacanţei), după promovarea probelor de diferenţă, în limita efectivelor de elevi la clasă, stabilită în Instituţie;

 3. de la un liceu la altul, respectînd profilul;

 4. de la un liceu la altul, schimbînd profilul( numai în clasa a X-a şi după semestrul I al clasei a XI-a, în perioada vacanţei), după promovarea probelor de diferenţă, în limita locurilor disponibile din Instituţia solicitată, în modul stabilit în prezentul Regulament.

 1. Elevii din învăţămîntul liceal cu frecvenţa la zi se pot transfera la forma de învăţămînt liceal cu frecvenţa redusă, în limita locurilor disponibile, la împlinirea vîrstei de 20 ani.

 2. Nepromovarea uneia dintre probele de diferenţă, în termenii stabiliţi de OLSDI, anulează dreptul la transfer.

 3. După aprobarea transferului, Instituţia în care se transferă elevul este obligată să solicite situaţia şcolară a acestuia în termen de 5 zile lucrătoare, iar Instituţia de la care se transferă elevul este obligată să elibereze solicitantului situaţia şcolară. Elevul nu este înscris în catalog, pînă la primirea situaţiei şcolare de către Instituţia în care s-a transferat şi emiterea ordinului directorului.

 4. Probele de diferenţă desfăşurate în urma transferului de la o instituţie de învăţămînt la alta, în caz de necesitate, au loc pînă la încheierea semestrului în curs.

 5. Comisia pentru lichidarea diferenţelor/ restanţelor se constituie prin ordinul directorului Instituţiei.

 6. Probele de diferenţă/restanţă vor fi elaborate de comisiile metodice, conform ariilor curriculare din Instituţie şi aprobate de către director, în baza conţinuturilor curriculare şi prvederilor Planului – cadru în funcţâie de profil/ clasa respectivă şi de perioada ce nu a fost studiată de candidat.

 7. Probele de diferenţă se susţin separat pentru fiecare semestru al anului de studiu. Nu se susţin probe de diferenţă pentru disciplinele din curriculumul la decizia şcolii.

Secţiunea a 4-a

Drepturile elevilor

 1. În Instituţie sunt respectate drepturile şi libertăţile conferite de calitatea de elev. Sunt interzise pedepsele corporale, aplicarea sub orice formă a metodelor de violenţă fizică sau psihică.

 2. Elevii din instituţiile de învăţămînt general şi secundar general publice beneficiază de învăţămînt gratuit.

 3. Elevii au dreptul să opteze, conform legii, pentru tipul şi forma de învăţămînt pe car ele vor urma şi să aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor. Pentru elevii minori, acest drept se exercită de către părinţi/ repezentanţii legali ai acestuia.

 4. Pe durata studiilor în învăţămîntul general elevii beneficiază de asistenţă psihopedagogică şi medicală gratuită.

 5. Elevii au dreptul:

 1. să aleagă instituţia de învăţămînt general, cu respectarea cadrului normativ în vigoare;

 2. să îşi expună liber opiniile, convingerile şi ideile;

 3. să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense, pentru rezultate deosebite obţinute la activităţi şcolare şi extraşcolare, precum şi pentru atitudine civică exemplară;

 4. să aleagă cursurile opţionale, în dependenţă de ofertele educaţionale ale Instituţiei;

 5. să fie asiguraţi cu manuale şcolare prin schema de închiriere;

 6. să participe la proiecte şi/ sau programe naţionale şi/sau internaţionale la care este parte Instituţia;

 7. să participe la activităţi ştiinţifice, culturale, artistice şi sportive organizate la nivel republican, la nivelul structurilor educaţionale conexe OLSDI şi în Instituţie, cu respectarea prevederilor lor funcţionale;

 8. să beneficieze, în condiţiile legii, de asistenţă medicală, asistenţa cadrului didactic de sprijin şi alte înlesniri ( servicii de transportare, alimentaţie, cămin, burse) acordate la decizia autorităţilor publice locale;

 9. să fie aleşi şi să participe în componenţa organelor de conducere ale Instituţiei;

 10. să fie aleşi şi să participe în componenţa organelor de autoconducere şcolară ( Consiliul elevilor) la nivel de instituţie, raion/municipiu şi naţional, potrivit mecanismelor de participare a elevilor la procesul educaţional, aprobate de Ministerul Educaţiei;

 11. să beneficieze de condiţii optime în organizarea procesului educaţional, de garanţii privind viaţa şi securitatea în timpul aflării în Instituţie, precum şi în timpul activităţilor la care participă ca delegat;

 12. să participe la evaluarea şi promovarea calităţii învăţămîntului, în condiţiile stabilite de lege;

 13. să participe la reuniuni şi acţiuni care se vor exercita în afara activităţilor şcolare cu aprobarea directorului instituţiei, la cererea motivată a grupului de iniţiativă;

 14. să beneficieze de alte drepturi, garanţii şi facilităţi, conform actelor normative în vigoare.

 1. Elevii din ciclul primar, gimnazial şi liceal al Liceului Teoretic cu profil tehnologic pentru copii cu vedrea slabă sunt asiguraţi gratuit cu manuale şcolare.

Sesiunea a 5-a

Obligaţiunile elevului

 1. Elevii din ciclul primar şi gimnazial au următoarele obligaţii:

 1. să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare al Instituţiei;

 2. să frecventeze, în mod obligatoriu, orele de curs şi să participe la activităţile extraşcolare şi extracurriculare, organizate în Instituţie pe durata învăţămîntului obligatoriu;

 3. să depună un efort real pentru asimilarea cunoştinţelor, dezvoltarea facultăţilor cognitive, formarea priceperilor şi deprinderilor teoretice şi practice necesare pentru integrarea în forme superioare de instruire sau în cîmpul muncii;

 4. să demonstreze, prin examinări orale şi scrise competenţe specifice4 disciplinelor şcolare pentru perioada absentată motivat şi /sau nemotivat mai mult de 17 ore;

 5. să aibă o ţinută vestimentară şi exterior decent;

 6. să manifeste un comportament respectuos îb raport cu personalul de conducere, cadrele didactice, personalul auxiliar, precum şi faţă de colegi;

 7. să dea dovadă de un comportament adecvat în Instituţie, în familie şi în locurile publice;

 8. să utilizeze cu acurateţă manualele şcolare primite prin schema de închiriere şi să le restituie în stare bună, la sfîrşitul anului de studii;

 9. să păstreze imobilul, mobilierul şi utilajul Instituţiei;

 10. să respecte normele de tehnică a securităţii, de prevenire şi stingere a incendiilor, cele de protecţie civilă şi protecţia mediului, regulile de circulaţie;

 11. alte obligaţii stabilite de conducerea Instituţiei.

 1. Este interzis elevilor:

 1. să facă înscrieri în documentaţia şcolară ( cataloage, dosare personale), să distrugă documentaţia şcolară ( cataloage, agenda elevului)etc.;

 2. să deterioreze bunurile din Patrimoniul Instituţiei;

 3. să profaneze simbolurile naţionale şi ale organizaţiilor internaţionale;

 4. să organizeze şi să participe la acţiuni politice şi de protest, ce efectuează activitatea Instituţiei şi frecvenţa la cursuri a elevilor;

 5. să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţămînt;

 6. să deţină şi să consume droguri, băuturi alcoolice şi ţigări, precum şi să participe la jocuri de hazard;

 7. să introducă, în perimetrul Instituţiei, orice tipuri de arme sau alte instrumente, petarde, etc., care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului Instituţiei;

 8. să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;

 9. să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, examenelor şi concursurilor;

 10. să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul Instituţiei;

 11. să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul Instituţiei.

Secţiunea a 6-a

Recompense pentru elevi

 1. Elevii care obţin rezultate remarcabile la învăţătură şi se disting prin comportare exemplară pot primi următoarele recompense:

 1. evidenţierea făcută de diriginte în faţa colegilor de clasă;

 2. evidenţierea făcută de director în faţa colegilor de şcoală;

 3. comunicare verbală sau scrisă adresată de diriginte sau de director părinţilor;

 4. delegarea cu prioritate în excursii sau tabere de odihnă;

 5. premii, diplome, medalii, insigne;

 6. burse de merit ale Instituţiei ( la decizia consiliului de administraţie a Instituţiei);

 7. burse de merit a administraţiei publice locale.

 1. Acordarea premiilor/diplomelor/medaliilor/ insignelor elevilor la sfîrşitul anului şcolar se face la nivelul instituţiei la propunerea didigintelui şi/sau a directorului şcolii.

 2. Se pot acorda premii/ diplome/ medalii/ insigne elevilor care:

 1. au obţinut primele trei medii generale pe clasă, dar nu mai mici de 9,00; pentru următoarele trei medii se pot acorda menţiuni;

 2. s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu;

 3. au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi alte activităţi extraşcolare desfăşurate la nivelul local, raional, naţional sau internaţional;

 4. s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică;

 5. au avut, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar.

 1. Instituţia de comun cu alţi parteneri poate stimula activităţile de performanţă ale elevilor la nivel local, naţional şi internaţional prin alocarea unor premii, burse din partea consiliului reprezentativ al părinţilor, agenţilor economici, fundaţiilor ştiinţifice şi culturale, comunităţii locale etc.

Secţiunea a 7-a

Sancţiunile aplicate elevilor

 1. Abateri disciplinare se consideră faptele elevilor prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, precum şi prevederile regulamentului Instituţiei. Elevii care săvîrşesc abateri disciplinare se sancţionează. La determinarea sancţiunilor se va lua în calcul consecinţele abaterilor disciplinare. În funcţie de gravitatea faptelor, sancţiunile pot fi:

 1. observaţie orală sau cu înscriere în Agenda elevului;

 2. mustrare orală sau în scris;

 3. eliminarea temporară de la lecţii sub supravegherea administratorului de serviciu;

 4. preavizarea de exmatriculare ( pentru ciclul liceal);

 5. exmatricularea din învăţămîntul liceal cu drept de reînscriere în anul şcolar următor, cu excepţia elevilor clasei a X-a, care vor susţine un nou concurs de admitere;

 6. exmatricularea din liceu fără drept de reînscriere ulterioară în aceeaşi instituţie;

 7. exmatricularea din liceu cu drept de înscriere în instituţie de învăţămînt profesional tehnic secundar;

 8. suportarea de către părinţi/alţi reprezentanţi legali a cheltuielilor pentru pagubele materiale produse în laborator, cabinete, săli de clasă etc.

 1. Sancţiunile aplicate elevilor, indiferent de tipul lor, sunt anunţate părinţilor/ altor reprezentanţi legali în formă scrisă şi orală în decurs de 3 ( trei) zile lucrătoare de către dirigintele de clasă prin intermediul Agendei elevului/avizului sub semnătură. Părinţii/ reprezentaţii legali ai elevilor sancţionaţi repetat se invită la Comisia multidisciplinară din cadrul APL de nivelul I.

 2. Observaţia constă în discuţie particulară însoţită de obiecţie critică în adresa elevului/grupului vis a vis de acţiunile şi faptele comise.

Sancţiunea se aplică de diriginte/ învăţător sau director.

Sancţiunea este însoţită de scăderea calificativului pentru comportament.

 1. Mustrarea orală se aplică elevului şi constă în consemnarea în Registrul de ordine pentru elevi a observaţiei moralizatoare privind abaterile comportamentale constatate şi resticţiile, cerinţele înaintate pentru neadmiterea repetării lor. Mustrarea scrisă se aplică de director la propunerea dirigintelui.

Sancţiunea se consemnează în raportul dirigintelui prezentat consiliului profesoral la sfîrşitul semestrului sau al anului de studiu.

Sancţiunea este însoţită de scăderea calificativului pentru comportament.

 1. Eliminarea de la lecţii pe o perioadă de 3-5 zile constă în înlocuirea activităţii obişnuite a elevului, pentru perioada aplicării sancţiunii, cu un alt tip de activitate, desfăşurată, de regulă, în cadrul instituţiei, în conformitate cu prevederile regulamentului şi stabilită, de director, la propunerea consiliului elevilor.

Dacă elevul refuză să participe la aceste activităţi, absenţele sunt considerate nemotivate şi se consemnează în catalogul clasei.

Sancţiunea se consemnează în registrul de ordine pentru elevi şi în dosarul personal al elevului, precum şi în raportul dirigintelui prezentat la consiliul profesoral la sfîrşitul semestrului sau al anului şcolar, precizîndu-se numărul şi data ordinului emis.

Această sancţiune nu se aplică elevilor din învăţămîntul primar.

Sancţiunea este însoţită de scăderea calificativului pentru comportament.

 1. Preavizul de exmatriculare se întocmeşte, în scris, de către director, pentru elevii care absentează nejustificat 30 de ore la diferite discipline de studiu sau 15 % din totalul orelor de la o singură disciplină pe durata unui an de studii. Preavizul de exmatriculare se înmînează părintelui/ reprezentantului legal sau elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani, sub semnătură.

Sancţiunea se aplică elevilor din ciclul II al învăţămîntului secundar.

Sancţiunea se consemnează în registrul de ordine pentru elevi şi în dosarul personal al elevului, în raportul dirigintelui prezentat la consiliul profesoral la sfîrşitul semestrului sau al anului şcolar, precizîndu-se numărul şi data ordinului.

Sancţiunea este însoţită de scăderea calificativului pentru comportament.

 1. Exmatricularea constă în eliminarea, pînă la sfîrşitul anului şcolar, a elevului din instituţia de învăţămînt în care acesta studiază. Exmatricularea poate fi:

a) exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul următor, în aceeaşi Instituţie şi în acelaşi an de studiu;

b) exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi Instituţie de învăţămînt;

c) exmatriculare din instituţiile de învăţămînt secundar, ciclul II, cu frecvenţă la zi drept de înscriere în instituţii de învăţămînt liceal seral.

197. Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul următor, în aceeaşi Instituţie şi în acelaşii an de studiu, se aplică elevilor din ciclul II al învăţămîntului secundar, începînd cu clasa a XI-a pentru abateri grave, prevăzute de prezentul regulament sau aprobate de consiliul profesoral.

Sancţiunea se aplică şi pentru un număr de cel puţin 60 de absenţe nejustificate din totalul de orelor de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu pe durata unui an de şcolar.

Sancţiunea se aprobă la consiliul profesoral la propunerea dirigintelui, prin consultarea prealabilă a directorului. Dacă motivul sancţionării îl reprezinţă absenţele nejustificate, aprobarea este condiţionată de emiterea, în prealabil, a preavizului de exmatriculare.

Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în registrul de ordine pentru elevi şi în dosarul personal al elevului, în raportul dirigintelui prezentat la consiliului profesoral la sfîrşitul semestrului sau al anului şcolar, precizîndu-se numărul şi data ordinului.

Sancţiunea se comunică părintelui/ tutorelui, reprezentantului legal şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani, în scris, sub semnătură, de către dirigintele clase.

Sancţiunea este însoţită de acordarea calificativului minim pentru comportament.

 1. Exmatricularea fără drept de înscriere în aceeaşi Instituţie se aplică elevilor din ciclulII al învăţămîntului secundar pentru abateri care aduc atingere vieţii sănătăţii elevilor sau personalului Instituţiei, apreciate ca atare de către consiliul profesoral.

Sancţiunea se aplică de către OLSDI la propunerea motivată a consiliului profesoral.

Propunerea motivată a consiliului profesoral se consemnează în regidtrul de procese-verbale al consiliului profesoral, iar sancţinea se consemnează în registrul de ordine pentru elevi şi în dosarul personal al elevului, în temeiul deciziei OLSDI.

Sancţiunea se comunică de către OLSDI în scris, sub semnătura elevului, părintelui/ altui reprezentant legal şi conducătorului instituţiei.

Sancţiunea este însoţită de acordarea calificativului minim pentru comportament.

 1. Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la articolele 197 -198 dă dovadă de corectitudine în comportament pe o perioadă de cel puţin 8 săptămîni de studiu pînă la încheierea semestrului/anului şcolar, prevederea privind scăderea calificativului pentru comportament asociată sancţiunii se poate anula prin decizia consiliului profesoral.

 2. Pentru toţi elevii din învăţămîntul primar şi secundar general, la fiecare 10 absenţe nejustificate, semestrial, din numărul total de ore de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină, va fi scăzut calificativul pentru comportament.

 3. Părinţii/ alţi reprezentanţi legali ai elevilor care se fac vinovaţi de deteriorarea bunurilor Instituţiei plătesc toate lucrările necesare reparaţiilor sau suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate.

 4. În cazul în care autorul deteriorării nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, revenind întregii clase şi se consemnează prin proces-verbal al consiliului profesoral.

 5. În cazul distrugerii/ deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii, pe numele cărora au fost eliberate, înlocuiesc manualul deterioarat, iar în caz de imposibilitate, achită contravaloarea acestuia.

 1. PĂRINŢII/ ALŢI REPREZENTANŢI LEGALI AL ELEVULUI

Secţiunea a 1-a

Dispoziţii generale

 1. Părinţii/alţi reprezentanţi legali ai elevilor, prin coordonarea prealabilă cu conducătorul instituţiei, au dreptul de a participa la activităţile educaţionale i de asista la ore în vederea monitorizării procesului educaţional în Instituţie.

 2. Părinţii/alţi reprezentanţi legali ai elevilor au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu învăţătorul/ dirigintele pentru a cunoaşte evoluţia copilului lor. În cazul plecării peste hotarele statului părinţii/alţi reprezentanţi legali ai elevilor informează administraţia Instituţiei în grija cui rămîne elevul pe perioada lipsei lui.

Secţiunea a 2-a

Comitetul de părinţi al clasei

 1. Comitetul de părinţi al clasei se alege în fiecare an în cadrul adunării generale a părinţilor/ reprezentanţii legali ai elevilor clasei, convocată de diriginte, care prezidează şedinţa.

 2. Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi al clasei are loc în primele 30 de zile de la începerea cursurilor anului de studiu.

 3. Comitetul de părinţi al clasei se compune din trei persoane: un preşedinte şi doi membri.

 4. La propunerea/solicitarea preşedintelui comitetului de păinţi al clasei, dirigintele poate convoca adunarea generală a părinţilor la nivelul Instituţiei, în consiliul administrativ şi în consiliul clasei.

 5. Comitetul de părinţi al clasei are următoarele atribuţii:

 1. ajută învăţătorul/ dirigintele în activitatea de îmbunătăţire a frecvenţei elevilor;

 2. sprijină dirigintele în activitatea de consiliere şi de orientare socio-profesională sau de integrare socială a absolvenţilor;

 3. sprijină dirigintele în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare.

 1. Comitetul de părinţi al clasei ţine legătura cu Instituţia prin intermediul învăţătorului/ dirigintelui clasei.

Secţiunea a 3-a

Consiliul reprezentativ al părinţilor la nivel de instituţie

 1. La nivel fiecărei Instituţii funcţionează Consiliul reprezentativ al părinţilor.

 2. Consiliul reprezentativ al părinţilor din Instituţie este compus din preşedinţii comitetelor de părinţi ai fiecărei clase.

 3. Consiliul reprezentativ al părinţilor prevăzut la pct.205 îşi desemnează reprezentanţii săi în organele de conducere ale Instituţiei.

 4. Consiliul reprezentativ al părinţilor la nivel de Instituţie are următoarele atribuţii:

 1. sprijină parteneriatele educaţionale dintre instituţia de învăţămînt şi instituţiile cu rol educativ în plan local;

 2. susţine Instituţia în derularea programelor şi proiectelor comunitare, de prevenire şi de combatere a abandonului şcolar;

 3. susţine conducerea Instituţiei în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii, pe teme educaţionale;

 4. Conlucrează cu comisiile de ocrotire a minorilor, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie de ocrotire.

 1. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ

ŞI PATRIMONIUL INSTITUŢIEI

 1. Finanţarea Instituţiei se efectuează în modul stabilit dinurmătoarele surse:

 1. bugetul de stat;

 2. surse extrabugetare ( servicii educaţionale suplimentar prestate populaţiei, donaţii şi vărsăminte benevole ale persoanelor fizice şi juridice, alte venituri legale).

 3. Vărsăminte de bani pentru nevoile liceului, efectuate pe principii strict benevole, cu destinaţie concretă, la contul special al Instituţiei sau la un alt cont deschis în acest scop, cu eliberarea pentru donatori a unor recipise sau chitanţe corespunzătoare. Beneficiarii mijloacelor băneşti încasate de la donatorii benevoli vor prezenta, anual, dări de seamă în faţa donatorilor cu privire la cheltuirea sumelor încasate.

 1. Se interzice:

 1. încasările de bani de la părinţi, de către persoanele fizice neutorizate, pentru nevoile instituţiei ( reparaţii, renovări, amenajări etc.);

 2. intimidarea, sub orice formă, a elevilor, părinţilor/ reprezentanţilor legali în vederea obligării lor să facă vărsăminte băneşti pentru diverse scopuri;

 3. organizarea şi desfăşurarea neautorizată de activităţi didactice cu plată sub orice formă.

 1. Activităţile didactice cu plată pot fi organizate şi desfăşurate numai de persoane fizice sau juridice care au obţinut patenta de prestare a serviciilor educaţionale şi de instruire conform legislaţiei în vigoare. Se interzice prestarea serviciilor educaţionale elevilor cu care interacţionează în activitatea didactică directă.

 2. Activitatea economică-financiară se efectuează conform actelor normative în vigoare şi este asigurată de serviciul contabilitate.

 3. Baza materială a Instituţiei include spaţii pentru procesul de învăţămînt, mijloace didactice, biblioteci, staţiuni didactice şi de cercetare, unităţi microproducţie, ateliere şcolare, cantine, precum şi alte obiecte de patrimoniu destinate învăţămîntului, care corespund standardelor de exploatare.

 4. Bunurile Instituţiei se pot transfera la alte Instituţii de învăţămînt prin decizia administraţiei publice locale de nivelul doi cu avizul Consiliului de administraţie.

 5. Inventarierea şi casarea se fac în conformitate cu legile în vigoare. De efectuarea acestora este responsabil directorul ,şeful de gospodărie contabilul din cadrul OLSDI.

 1. DOCUMENTAŢIA

 1. Instituţia desfăşoară sistematic activitatea de secretariat în baza nomenclatorului de documente.

 2. Proiectul managerial anual şi Programul de dezvoltare al Instituţiei( examinat/revizuit o dată la 5 ani), discutat şi avizat la consiliul profesoral, se aprobă la consiliul de administraţie la început de an şcolar. La finele fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar, consiliul profesoral discută şi aprobă raportul privind realizarea Proiectului instituţional operaţional pentru perioada respectivă pe dimensiunea activităţii didactice şi extracurriculare.

 3. Documentaţia privind evidenţa contingentului de elevi şi situaţia lor şcolară include:

 1. lista nominală a elevilor care au participat la concursul de admitere în Instituţie;

 2. lista nominală a elevilor înmatriculaţi în clasa a X-a;

 3. registrul de ordine referitor la fluctuaţie elevilor;

 4. registrul alfabetic al elevilor;

 5. dosarele personale ale elevilor;

 6. cataloagele claselor;

 7. registrul de evidenţă a actelor de studii;

 8. registrul de eliberare a actelor de studii;

 9. procesele-verbale ale tezelor semestriale;

 10. procesele –verbale ale probelor de evaluare realizate în baza testului administraţiei;

 11. extrasele din procesele-*verbale ale examenului de bacalaureat;

 12. fişa şcolii extrasă din baza de date electronică ( SIME);

 13. rapoarte statistice anuale( semestriale);

 14. confirmări, informaţii şi documente explicative privind absenţa elevilor;

 15. registrul de evidenţă a distincţiilor ce atestă performanţele elevilor;

 16. Extrase din deciziile autorităţilor publice locale cu referire şcolarizarea copiilor;

 17. Cererile părinţilor/ reprezentanţilor legali cu privire la eliberarea documentelor elevilor (dosare personale, tabele cu note, certificate de studii);

 18. Raportul statistic al Instituţiei la începutul şi sfîrşitul anului (ŞG).

 1. Documentele privind funcţionarea instituţiei şi organizarea procesului educaţional includ:

 1. regulamentul de organizare şi funcţionare;

 2. statutul Instituţiei;

 3. Programul de dezvoltare instituţională;

 4. Proiectul managerial anual al Instituţiei;

 5. Planuri individuale de învăţămînt, aprobate în mod regulamentar;

 6. actele controalelor tematice şi frontale, rapoarte de evaluare;

 7. registru de orfine şi dispoziţii cu privire la activitatea de bază;

 8. registru de evidenţă a personalului instituţiei;

 9. procese-verbale ale consiliului profesoral şi materialele puse în discuţie;

 10. procese-verbale ale consiliului de administraţie şi materialele puse în discuţie;

 11. registru de evidenţă a orelor absentate şi înlocuite de cadrele didactice;

 12. registrul de evidenţă a fişelor de sesizare a cazului suspect de abuz, exploatare, neglijenţă, trafic al copilului;

 13. documentele de evidenţă a realizării evaluării anuale ale cadrelor didactice;

 14. rapoarte-sinteză prezentate de către instituţie la sfîrşitul anului şcolar OLSDI al administraţiei publice locale de nivelul doi;

 15. procesele-verbale şi portofoliile Consiliului diriginţilor;

 16. procesele-verbale şi portofoliile Consiliilor metodice;

 17. procesele-verbale ale Comisiei de atestare şi documentaţia vizînd atestarea cadrelor didactice;

 18. portofoliul privind formarea continuă a cadrelor didactice;

 19. note informative, rapoarte şi actele controalelor organelor ierarhic superioare şi proprii;

 20. rapoarte-sinteză prezentate de către Instituţie la sfîrsit de an şcolar OLSDI al administraţiei publice locale de nivelul doi.

 1. Documentele ce ţin de serviciul personal se constituie din:

 1. Registru de ordine cu privire la personal ( angajare, transfer, eliberare);

 2. Cererile angajaţilor privind acordarea concediului, transferul, demisia;

 3. Dosarele personale ale angajaţilor Instituşiei;

 4. Listele de evidenţă a cadrelor didactice şi de conducere cu date complete de anchetă;

 5. Registrul de evidenţă a contractelor individuale de muncă încheiate cu angajaţii;

 6. Registrul de evidenţă a carnetelor de muncă;

 7. Registrul de evidenţă a formularelor canetelor de muncă;

 8. Rapoarte statistice anuale privind numărul şi componenţa profesorilor la începutul şi sfîrşitul anului şcolar,

 1. Documente ce ţin de secretariat includ:

 1. Registrul corespondenţei de intrare;

 2. Registrul corespondenţei expediate;

 3. Registrul vizînd audienţa cetăţenilor.

 1. Documente ce ţin de activitatea economică şi financiară includ:

 1. Paşaportul tehnic al Instituţiei;

 2. Procese-verbale de predare-primire, anexele întocmite la schimbarea conducătorului instituţiei;

 3. Documente ale fondurilor ( istoricul fondului, procese-verbale de verificare a existentului şi stării documentelor, actele de predare-primire a documentelor de stat la păstrare, procesele-verbale de selectare a documentelor propuse spre decontare cu privire la lipsa şi deteriorarea ireparabilă a documentelor, prezentării din fond);

 4. Devizul de cheltuieli şi darea de seamă privind executarea devizului de cheltuieli; bugetul anual aprobat;

 5. Lista tarifară a angajaţilor;

 6. Tabelul de ponataj pentru statele de personal aprobate şi tabelul lunar de evidenţă a timpului de muncă şi calculării salariului;

 7. Registrul de evidenţă a muncii salariaţilor;

 8. Conturi analitice ale salariaţilor;

 9. Registre de evidenţă a utilajului, produselor chimice, de inventariere a utilajului, materialelor didactice etc.;

 10. Contracte cu privire la desemnarea persoanelor responsabile de bunuri materiale;

 11. Registru de evidenţă a bunurilor materiale;

 12. Procese-verbale de decontare a valorilor materiale ( fondurilor fixe, fondurilor de mică valoare);

 13. Registrul de inventariere a fondului bibliotecii;

 14. Registrul de inventariere a fondului de manuale;

 15. Registrul de mişcare a fondului bibliotecii;

 16. Registrul de evidenţă zilnică a activităţii bibliotecii;

 17. Registrul de evidenţă a literaturii şi manualelor pierdute şi returnate;

 18. Actele de inventariere şi de predare-primire a valorilor materiale;

 19. Contractele cu privire la responsabilitatea materială a lucrătorilor;

 20. Tabelul de eliberare a materialelor.

 1. Instituţia este în drept să utilizeze alte documente, luînd în calcul necesităţile acesteia.